صنعت ماشین: درآمد سه‌ماهه سوم شرکت فورد‌موتور نشان می‌دهد که ضرر و زیان خودروهای برقی رو به افزایش است، موضوعی که عمدتا با کاهش تقاضا و جنگ قیمت خودروهای برقی ارتباط دارد….

source

توسط