به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه در حال حاضر با بورس تهران و فرابورس ایران شناخته می‌شود. هرچند ارزش بازاری صنایع و تغییرات آن‌ها در بورس تهران و فرابورس ایران روندی مشابه دارد اما یکسان نیستند.

بیشترین ارزش بازاری در بورس و فرابورس ایران به‌ترتیب متعلق به محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چندرشته‌ای، فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌ها، خودرو، محصولات دارویی و بیمه است.

درمجموع بورس و فرابورس گروه محصولات شیمیایی با بیشترین ارزش بازار رادر اختیار دارد و پس از محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی توانسته رتبه دوم ارزش بازار را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش، در بین صنایع بورس و فرابورس محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت در این بازار ها به شمار می‌رود. به طوری که در مهرماه سال جاری همانند ماه های گذشته این صنعت دربورس تهران ۲۳.۸۱ درصد و در فرابورس ۲۱.۲۲درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داد. همچنین در مجموع بورس و فرابورس(بازار سرمایه ) ۲۳.۲۷ درصد ارزش بازاری صنایع متعلق به این صنعت است که نشان می دهد صنعت محصولات شیمیایی همچنان صدر جدول را در هر دو بازار همانند گذشته حفظ کرده است.

بازار سرمایه

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

در مجموع بورس و فرابورس (بازار سرمایه) درمهر ماه سال جاری صنعت محصولات شیمیایی با ارزش بازاری ۲۰ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۴۳۷هزار ریال صدرنشین صنایع است و توانسته ۲۳.۲۷ درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داده است .

پس از صنعت محصولات شیمیایی، صنعت فلزات اساسی با ۱۵ میلیاردو ۳۵۱ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال دومین جایگاه را در بین صنایع دارد و پس از آن صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ارزش بازاری ۷ میلیارد و ۱۴۶میلیون و ۰۴۸هزار ریال قرار دارد.

۱۰ صنعت بزرگ بازار سرمایه در مهر ماه سال ۱۴۰۲ حدودا ۸۳.۱۱ درصد از کل ارزش صنایع بازار را در بر می گیرند و سایر صنایع بازار تنها ۱۶.۸۹ درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

بازار بورس

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

صنعت محصولات شیمیایی درمهر ماه سال ۱۴۰۲ بورس تهران با ۱۶میلیارد و ۹۵۵۶۵۹ میلیون و۷۸۴ هزار ریال که حدود ۲۳.۸۱ درصد از ارزش بازاری صنایع در بورس را در میان ۱۰ صنعت به خود اختصاص دهد. جایگاه بعدی در بین صنایع بورسی به صنعت فلزات اساسی با ۱۸.۶۵درصد، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۹.۲۷درصد و فراوردهای نفتی ۸.۰۷ درصد تعلق می‌گیرد.

ده صنعت بزرگ بازار سهام در بورس در مهر ماه سال ۱۴۰۲ حدودا ۸۷.۰۵ درصد از کل ارزش صنایع بازار را در بر می گیرند و سایر صنایع بازار تنها ۱۲.۹۵درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

بازار فرابورس

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

صدرنشینی شیمیایی ها در مهر ماه

در مهرماه سال جاری در بازار فرابورس ایران نیز صنعت محصولات شیمیایی همچنان در صدر قراردارد و توانسته با ۳میلیارد و ۹۹۰۲۱۴ میلیون و ۶۵۳ هزار ریال، حدود ۲۱.۲۲ درصد از ارزش بازاری صنایع صدرنشین بازار فرابورس ایران باشد.

در حالی که در میان صنایع فرابورس ایران پس از صنعت محصولات شیمیایی،فلزات اساسی ۱۰.۹۸ درصد ، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۹.۷۷ درصد و صنعت بیمه و بازنشستگی با ۹.۰۶درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داده اند.

ده صنعت بزرگ بازار سهام در فرابورس ایران نیز درمهرماه سال جاری حدودا ۷۷.۸۳درصد از کل ارزش صنایع بازار را به خود اختصاص داده و سایر صنایع بازار تنها ۲۲.۱۷ درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

source

توسط spideh